विरामीको सहयोग अभिलेख

विरामीको नामः खिमबहादुर नेपाली
ठेगानाःबेनपा–६, अर्थुङ्गे
रोगको किसिमः मृगाैला राेग
अक्षय कोषको ब्याजबाटः५,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः ९८६०२९६१०२
संयोजकः
विरामीको नामः कर्ण बहादुर कामी
ठेगानाःबेनपा–२, खवरा
रोगको किसिमः मुटु र फाेक्साे समस्या
अक्षय कोषको ब्याजबाटः१०,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः ९८०५२२८९४५
संयोजकः
विरामीको नामः रिम बहादुर दर्जी
ठेगानाःबेनपा–५, पुलाचाैर
रोगको किसिमः पक्षघाट राेग
अक्षय कोषको ब्याजबाटः३,५००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः
संयोजकः
विरामीको नामः सुरेस थापा
ठेगानाःमालिका–७, विम
रोगको किसिमः दुर्घटना परी मेरुडण्ड र फाेक्साेमा चाेट लागेकाे
अक्षय कोषको ब्याजबाटः१५,०००।००
अभियान सहयोगः११,०६०।००
सम्पर्क नंबरः
संयोजकः
विरामीको नामः तारादेवी विक
ठेगानाःमंगला–३, बरंजा
रोगको किसिमः मुटु सम्वन्धि राेग
अक्षय कोषको ब्याजबाटः५,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४२४५७०७६
संयोजकः
विरामीको नामः सलिन किसान
ठेगानाःबेनपा–६, डम्मरा
रोगको किसिमः ढुघर्टना परि खुट्टा भाँच्चिएकाे
अक्षय कोषको ब्याजबाटः५,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः ९८०६६६८८७७
संयोजकः
विरामीको नामः सचिना राेका
ठेगानाःमंगला–३, बरंजा
रोगको किसिमः बायाँ कुमकाे हड्डी भाँच्चिएकाे
अक्षय कोषको ब्याजबाटः८,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४६५८५७२२
संयोजकः
विरामीको नामः शर्दशन किसान
ठेगानाःमंगला–३, बरंजा
रोगको किसिमः निमाेनिया
अक्षय कोषको ब्याजबाटः७,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः ९८६७९१९२८२
संयोजकः