विरामीको सहयोग अभिलेख

विरामीको नामः क्षेेत्र बहादुर किसान
ठेगानाःअर्थुङगे–५, म्याग्दी
रोगको किसिमः मृगाैला खराब
अक्षय कोषको ब्याजबाटः१५,०००।००
अभियान सहयोगः०।००
सम्पर्क नंबरः
संयोजकः
विरामीको नामः ओम कुमारी पुन शान्ति
ठेगानाःसिंगा–१, म्याग्दी
रोगको किसिमः हाइपो प्लाष्टीक एनिमिया
अक्षय कोषको ब्याजबाटः०।००
अभियान सहयोगः५६,२०,९०१।१६
सम्पर्क नंबरः ९८४७६४९७४३
संयोजकः चन्द्र कुमार के.सी.