विरामीको नामः प्रमान्द गिरी
ठेगानाः ग्लेश्वर बृद्धाश्रम 
रोगको किसिमः माेतिया विन्दु
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः 
संयोजकः 
विरामीको नामः विष्णु गुरुङ
ठेगानाः सिंगा–२, म्याग्दी 
रोगको किसिमः गाडी दुर्घटना
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ०।००
अभियान सहयोगः १,०८,५००।००
सम्पर्क नंबरः ९८४७६५१५३२
संयोजकः 
विरामीको नामः हिमबहादुर सिकान
ठेगानाः मुदी–३, म्याग्दी 
रोगको किसिमः माेतिया विन्दु
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः 
संयोजकः 
विरामीको नामः महेन्द्र गर्वुजा
ठेगानाः मराङ–५, म्याग्दी 
रोगको किसिमः मृगाैला फेल
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ०।००
अभियान सहयोगः ५१,६१६।००
सम्पर्क नंबरः 
संयोजकः लाेक बहादुर पुन
विरामीको नामः सावित्री थापा
ठेगानाः भुरुङ ताताेपानी–१, म्याग्दी 
रोगको किसिमः मुटुकाे भल्व
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ०।००
अभियान सहयोगः ३,५०,५००।००
सम्पर्क नंबरः ९८४७६४२२५९
संयोजकः खम बहादुर थापा
विरामीको नामः पार्वती दमिनी
ठेगानाः पात्लेखेत–५, म्याग्दी 
रोगको किसिमः मुटु राेग
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ०।००
अभियान सहयोगः ३,३८,४८४।००
सम्पर्क नंबरः 
संयोजकः चन्द्र कुमार के.सी.
विरामीको नामः क्षेेत्र बहादुर किसान
ठेगानाः अर्थुङगे–५, म्याग्दी 
रोगको किसिमः मृगाैला खराब
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १५,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः 
संयोजकः 
विरामीको नामः ओम कुमारी पुन शान्ति
ठेगानाः सिंगा–१, म्याग्दी 
रोगको किसिमः हाइपो प्लाष्टीक एनिमिया
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ०।००
अभियान सहयोगः ५६,२०,९०१।१६
सम्पर्क नंबरः ९८४७६४९७४३
संयोजकः चन्द्र कुमार के.सी.