विरामीको नामः सम्झना दमै
ठेगानाः मालिका–१,निस्काेट 
रोगको किसिमः मुटुमा प्वाल
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८६९०५९८४०
संयोजकः 
विरामीको नामः मिना परियार
ठेगानाः बेनपा–१०, ताेरीपानी 
रोगको किसिमः पायल्स
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १५,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८४७६४९१०६
संयोजकः 
विरामीको नामः गम्मर सिं नेपाली
ठेगानाः बेनपा–४, थामडाडा 
रोगको किसिमः माेतिया बिन्दु
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ०।००
अभियान सहयोगः १५,०००।००
सम्पर्क नंबरः 
संयोजकः लाेक बहादुर पुन
विरामीको नामः गाैदेवि विक
ठेगानाः धाैवलागिरी–२, लुलाङ 
रोगको किसिमः टाउकाेमा चाेट लागेकाे
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८२१३६००१२
संयोजकः 
विरामीको नामः प बहादुर गरुङ (प्रेम)
ठेगानाः रघुगंगा–८, पात्लेखर्क 
रोगको किसिमः फुडपाेइजन
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १५,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः 
संयोजकः 
विरामीको नामः विशाल बुदुजा
ठेगानाः अन्नपुर्ण–४, नारच्याङ 
रोगको किसिमः बंगराकाे हड्डीकाे क्यान्सर
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ३,४२,०००।००
अभियान सहयोगः ३,३५,७८८।००
सम्पर्क नंबरः ९८०५२३५१२४
संयोजकः प्रकाश पाैडेल
विरामीको नामः झलक बहादुर खत्री
ठेगानाः बेनपा–६, म्याग्दी 
रोगको किसिमः मुटु भल्व
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः 
संयोजकः 
विरामीको नामः सिता दमाइ
ठेगानाः बेनपा–६, म्याग्दी 
रोगको किसिमः मुटु राेग
अक्षय कोषको ब्याजबाटः १०,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः 
संयोजकः 
विरामीको नामः प्रमिला महत
ठेगानाः बेनपा–६, म्याग्दी 
रोगको किसिमः मुटु राेग
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ५,०००।००
अभियान सहयोगः ५,०००।००
सम्पर्क नंबरः ९८०५२३५१२४
संयोजकः 
विरामीको नामः सुक बहादुर घर्ती
ठेगानाः धाैवलागिरी–३, मुदी 
रोगको किसिमः मानसिक
अक्षय कोषको ब्याजबाटः ५,०००।००
अभियान सहयोगः ०।००
सम्पर्क नंबरः ९८२१३३६२२८
संयोजकः